Anpassad grundskola

På Almby skola finns även anpassad grundskola. Anpassad grundskola är en skolform för de elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning. Anpassad grundskola har en egen läroplan och egna kursplaner. För elever årskurs 1–6 erbjuder vi fritidsverksamhet för barn vars föräldrar arbetar eller studerar.

På den anpassade grundskolan finns inriktningarna ämnen eller ämnesområden.

Inriktning ämnen

I denna inriktning läser eleverna ämnena bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, musik, NO, SO, slöjd, svenska och teknik. Eleverna får betyg om eleven eller elevens vårdnadshavare önskar det. Eleverna som läser inriktning ämnen går på respektive 4–6- eller 7–9-enhet. 

Inriktning ämnesområden

Inriktningen ämnesområden benämns ofta som träningsskola. Denna inriktning är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i anpassad grundskolas inriktning ämnen.

Här läser eleven istället ämnesområdena estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Undervisningen sker i åldersblandade klasser. Träningsskolan har egna lokaler inom skolområdet.

Vår verksamhet

Vi ser relationen mellan barn och barn samt barn och vuxen som viktig för att utvecklingen ska bli så bra som möjligt. Vi strävar efter ett förhållningssätt som bekräftar och stöttar eleverna i att utvecklas på bästa sätt. Vi lägger stor vikt vid att utveckla lärandemiljön. Det innebär att eleverna har inflytande över sitt eget lärande efter sin förmåga och de blir respekterade för den de är.

Fritidshem

För elever i årskurs 1–6 erbjuder vi fritidshemsverksamhet när föräldrar arbetar eller studerar. Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet som erbjuder aktiviteter utifrån barnens individuella behov och önskemål. Vi planerar verksamheten utifrån aktiviteter där varje individ kan delta utifrån sina förutsättningar.

Vårt främsta mål är att göra barnen så självständiga som möjligt. Vi försöker hitta och anpassa aktiviteter efter varje barns behov och möjligheter.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter till rektorer för anpassad grundskola hittar du på sidan Kontakta oss.

Skolskjuts och färdtjänst

Örebro kommuns anpassade grundskolor

Mer information om Örebro kommuns anpassade grundskolor hittar du på orebro.se. Länk till annan webbplats.